Rètols obligatoris per evitar sancions:

Cuadro de texto: RÈTOL D'AFORAMENT (Decret 200/99 pel qual es regula el Dret d'admissió)  Cuadro de texto: RÈTOLS SOBRE LA LLEI DEL TABAC Es permet / No es permet fumar Zona habilitada per fumadors  Ley 28/2005

El rètol ha de tenir un tamany mínim Cada local, segons la seva llicència,

d'una fulla de DinA4. La seva té un aforamentmàxim permès. El

úbicació ha de ser en un lloc visible rètol exposat ha de ser de la mida

en l'acces a l'establiment o en les d'una fulla DinA4, exposant el

zones habilitades per a fumadors i número màxim d'aforament,

també en el frontal de la màquina emmarcada i exposada de manera

expendedora. que sigui visible des de l'exterior.

Cuadro de texto: NO ÈS PERMÈS  DE VENDRE PRODUCTES DE TABAC A  MENORS D'EDAT  Llei 20/1985 Cuadro de texto: NO ES PERMET  LA VENDA NI EL SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES ALCOHOLIQUES DE CAP MENA A MENORS DE 18 ANYS.  Llei 20/1985 -

Es recomana 1 placa per cadascuna El rètol ha d'estar visible en tots els

de les barres on es serveixen dispensadors de tabac dels locals.

begudes alcoholiques.

Cuadro de texto: AQUEST ESTABLIMENT DISPOSA DE FULLS DE RECLAMACIÓ/DENÚNCIA A DISPOSICIÓ DELS CLIENTS Decret 70/2003 Cuadro de texto: PROHIBIDA L'ENTRADA A MENORS DE 16 ANYS Reglament d'espectacles

Només és vàlid el joc unitari de tres El rètol ha d'estar exposat de manera

fulls originals. Els fulls de reclamació que sigui visible des de l'exterior. Es

baixats d'internet no són vàlids. El recomana lletra majúscula gran sobre

ròtul sí que el podeu descarregar foli o placa de mida DNIA4.

d'Internet a la següent pàgina: L'esmentada inscripció ha de constar

http://www.iccons u m.org/campanya també a tota la publicitat, filers, i a tota

la propaganda en general que es faci del local

Cuadro de texto: AQUEST ESTABLIMENT CONGELA PRÈVIAMENT EL PEIX QUE ES CONSUMEIX CRU O POC FET

Normativa sobre la prevenció de l'anisakiosi..

El VOLUM DE LA MÚSICA D'AQUEST ESTABLIMENT POT SER PERJUDICIAL PELS USUARIS

HORARI DE L'ESTABLIMENT

Aquest rètol ha de ser visible desde Es recomana lletra majúscula gran

l'exterior de l'establiment. o sobre placa o fulla DinA4.